Szukasz najlepszej drukarni? Sprawdź nas! Zamawiaj on-line przez całą dobę.

Szukaj

Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem DRUKARNI www.studiomaag.pl / www.maag24.pl jest MAAG Sp. z o.o., SKRÓT NAZWY: MAAG (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul.Pyłkowa 2, 62-007 Biskupice) KRS 0000837394, NIP 7773361057, REGON 386087520, adres poczty elektronicznej: drukarnia@maag24.pl – zwane dalej "Administratorem" i będące jednocześnie Usługodawcą Drukarni Internetowej i Sprzedawcą.

1.2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Drukarnia Internetowa, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Drukarni Internetowej dostępnego na stronie www Drukarni w zakładce Regulamin.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

 1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Drukarnię Internetową lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.

 2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

2.2. W przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Produktu do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy wybranemu przewoźnikowi:

 1. DHL Parcel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa);

 2. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. w siedzibą w Głuchowie (adres siedziby: ul. Tęczowa 10, 62-052 Głuchowo);

 3. DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Mineralna 5,  02-274 Warszawa).

2.3. W przypadku Klientów, którzy korzystają z płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klientów jedynie pośrednikowi wybranemu przez Klienta i to jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności za ich pośrednictwem. Pośrednikiem dostępnym w Drukarni Internetowej jest:

 1. PayU.pl - spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

2.4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres i dane do dostawy jeżeli są inne niż podane wyżej. W wypadku Usługobiorców (Klientów) nie będących jednocześnie konsumentami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

2.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Drukarni Internetowej lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w Regulaminie Drukarni Internetowej oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Drukarni Internetowej.

3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

3.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę Drukarni Internetowej (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona - w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Drukarnia Internetowa). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Usługodawca przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Drukarni Internetowej w następujących celach:

 1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Drukarni Internetowej i pokazywania, że są zalogowani;

 2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

 3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Drukarni Internetowej;

 4. dostosowywania zawartości strony Drukarni Internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Drukarni Internetowej;

 5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Drukarni Internetowej oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.

3.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze - w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Drukarni Internetowej (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).

3.4. Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Drukarnię Internetową - zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

3.5.Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

3.6. Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi - adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Drukarni Internetowej. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Drukarni Internetowej.

4.2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest dodatkowo zgoda Usługobiorcy/Klienta.

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: biuro@studiomaag.pl albo pisemnie na adres Administratora.

6. RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest MAAG Sp. z o.o., ul. Pyłkowa 2, 62-007 Biskupice, w zakresie niezbędnym do wykonywania działalności gospodarczej.

6.1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Drukarni Internetowej zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

6.2. Administratorem Danych Osobowych jest: MAAG Sp. z o.o., ul. Pyłkowa 2, 62-007 Biskupice.

6.3. W naszej Drukarni Internetowej zbieramy następujące dane osobowe:

-imię i nazwisko - podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu;
-adres zamieszkania lub adres firmy - do wysyłki zamówionego towaru;
-nr telefonu - dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zleceń;
-adres email - poprzez email wysyłane jest potwierdzenie zamówienia oraz ewentualny kontakt;
-adres - informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych)
-cookies - Serwis wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb i umożliwienia dokonania zleceń.

Adresy IP oraz informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych, a także mogą być wykorzystywane w celach statystycznych - do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Można zgodzić się na to, aby wskazane powyżej dane zostały zapamiętane i mogły być bez powtórnego wpisywania używane przy następnych odwiedzinach na stronach Serwisu internetowego Drukarni Internetowej. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta w sposób opisany w punkcie 6.7 niniejszego paragrafu, to jest poprzez przesłanie e-mail na adres drukarnia@maag24.pl lub listem poleconym na adres spółki MAAG.

Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

O ile wyrazili Państwo na to zgodę, podany przez Państwa adres e­mail będzie wykorzystywany w celach marke­tingowych własnych produktów Drukarni Internetowej prowadzonego przez MAAG Sp. z o.o., ul. Pyłkowa 2, 62-007 Biskupice. Udzielona przez Użytkownika serwisu zgoda może być w każdym czasie cofnięta w sposób opisany w punkcie 6.7 niniejszego dokumentu, to jest poprzez przesłanie e?mail na adres drukarnia@maag24.pl lub listem poleconym na ww adres.

6.4. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

-dokonując zakupu w Drukarni Internetowej należy podać dane służące do zidentyfikowania Kupującego;
-rejestracja w bazie Klientów - jest dobrowolna, dane przechowywane są w bazie, aby umożliwić i ułatwić zakupy w Drukarni Internetowej.

6.5. Każdy Użytkownik serwisu Drukarni Internetowej ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Każdy Użytkownik Serwisu ma prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.

6.6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim, za wyjątkiem kooperantów współpracujących z Drukarnią Internetową, operatorom systemów płatności oraz firm kurierskich i spedycyjnych, które realizują płatności za zakupione w Drukarni Internetowej towary oraz dostarczają zakupione towary do Kupujących. W takich przypadkach ilość przekazywanych współpracującym z Drukarni Internetowej firmom danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Wszystkie firmy współpracujące z Drukarnią Internetową, które uzyskują dostęp do przekazanych przez Użytkowników Serwisu danych zobowiązały się do ochrony danych osobowych w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa oraz do przeszkolenia swoich pracowników w zakresie przetwarzania i ochrony uzyskanych danych osobowych.

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym orga­nom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Nie przechowujemy również danych poufnych, takich jak numery kart kredytowych czy dane dostępu do konta bankowego.

6.7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. Użytkownik Serwisu Drukarni Internetowej ma prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdym czasie. W tym celu należy skorzystać z właściwych zakładek w serwisu internetowego, przesłać e-mail na adres drukarnia@maag24.pl lub listem poleconym na adres: MAAG Sp. z o.o., ul. Pyłkowa 2, 62-007 Biskupice

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Drukarnia Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszej Drukarni Internetowej.

7.2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

7.3. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

 2. Certyfikat SSL.

 3. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.